Infovergadering The View

Afgelopen twee weken mochten we bijna alle kopers van The View ontvangen in de toonzaal van Coraco in Aarschot. We zijn heel enthousiast dat we iedereen eindelijk mochten ontmoeten en konden informeren over het verdere verloop van het project. 
Zoals beloofd hebben we de presentatie en alle gestelde vragen met antwoord hier gebundeld. 

Presentatie

Q&A

Q1 – Wie zijn de partners in het project The View?

DCA en Ertzberg zijn bouwheer van het project. 
De constructiewaarde van de totale verkoopprijs wordt door DCA gefactureerd.
Voor de uitvoering van de bouwwerken is DCA een partnership aangegaan met de bouwfirma Cordeel die in onderaanneming het grootste deel van de bovengrondse bouwwerken zal uitvoeren onder de algemene verantwoordelijkheid van DCA.

Q2 - Hoeveel dagen komen er bij op de vooropgestelde termijn indien er overmacht plaatsvindt?

Sinds de start van de werken op 1 december 2019 hebben zich 2 overmachtsituaties voorgedaan, met name :

1. Uitgebreid archeologisch onderzoek

Naar aanleiding van het verplichte archeologisch onderzoek hebben vondsten (borden en andere restanten) in de ondergrond aanleiding gegeven tot verder en meer diepgaand onderzoek. Er werden geen bijkomende vondsten aangetroffen waardoor het onderzoek inmiddels is afgerond en er geen verdere vertraging is.

Dankzij de goede coördinatie en werking van het ganse bouwteam hebben we de vertraging omwille van het bijkomend onderzoek kunnen beperken tot 33 werkdagen.  U zal hierover een formeel schrijven ontvangen.

2. Impact Covid-19 pandemie

De Covid-19 pandemie is een (internationale) overmachtsituatie maar heeft in het geval van The View, slechts tot een beperkte vertraging van de werkzaamheden geleid. 
DCA heeft er namelijk alles aan gedaan om de werken zoveel mogelijk operationeel te houden en niet stil te leggen. Hierdoor hebben we aldus de vertraging van de werken kunnen beperken tot 15 dagen.

Aldus bedraagt de vertraging omwillle van overmacht door bijkomend archeologisch onderzoek en Covid-19 in totaal 48 dagen.

Q3 - Wat is de timeline voor de uitvoering?

De timing voor de uitvoering van de werken blijft behouden zoals vermeld in de verkoopovereenkomst, verlengd met 48 werkdagen.
DCA zal er alles aan doen wat in haar mogelijkheid ligt om de verloren termijn, veroorzaakt door vertragingen vermeld in vraag 2, in te halen.

Q4 - Wat is de uitkomst van de bodemonderzoeken? Resultaten? 

We verwijzen hiervoor naar de bodemattesten die deel uitmaken van de notariële aankoopakte. Hieruit blijkt dat er geen verdere maatregelen genomen dienen te worden.

Q5 - Zijn er klachten of procedures op de bouwvergunning door omwonenden die impact kunnen hebben op het verdere verloop? 

Het bekomen van de bouwvergunning voor dit bouwproject heeft nooit voorwerp uitgemaakt van enige klacht of bezwaar.

Q6 - Is er al meer info over de ontwikkeling van de omliggende silo’s?

De ontwikkeling van de Silo’s staat gepland in een latere fase. 
In het silogebouw wordt een tijdelijke functie ‘maakleerplek’ georganiseerd op initiatief van Ertzberg en de Stad Leuven in functie van de toekomstige bestemming van de aanpalende Molens van Orshoven.

De stad Leuven plant een heraanleg en opwaardering van het openbaar domein rond de Vaartkom.

Q7 - Hoe gebeurt de evacuatie in het gebouw? Bijvoorbeeld voor mindervaliden.

Het gebouw wordt gebouwd volgens de voorschriften opgelegd door de brandweer. Evacuatie van mindervaliden zal gebeuren via de lift die voldoende groot is en ook als brancardlift kan dienen.

Q8 - Indien het warmtenet niet in orde komt, hoe wordt dit dan opgelost? Is er een plan B? 

De intentie is om een collectief duurzaam verwarmingssysteem te voorzien via het warmtenet van Veolia. Ertzberg en DCA zijn momenteel in overleg met Veolia om dit technisch te kunnen uitwerken. Indien er geen technische oplossing met Veolia tot stand komt, zal een alternatief collectief verwarmingssysteem worden voorzien waarmee eveneens een duurzame energieopwekking kan worden gegarandeerd.

Q9 - Hoeveel appartementen zijn er in totaal?

Initieel zijn er 160 entiteiten in het project voorzien. Dit onder voorbehoud van samenvoegingen van appartementen tot 1 groter geheel. 
Op het gelijkvloers worden commerciële ruimtes voorzien.

Q10 - Hoeveel appartementen zijn er momenteel reeds verkocht?

De verkoop van het project verloopt zeer succesvol en tot op heden is meer dan 60% van het project verkocht. 
De verwachtingen zijn dat het het project voor de voorlopige oplevering volledig uitverkocht zal zijn. 

Q11 - Er is een luchtcirculatiesysteem voorzien? Wat is er voorzien om dit gebouw koel te houden in de zomer? 

Het gebouw is ontworpen aan de geldende EPB-reglementering waarin de nodige maatregelen tegen oververhitting standaard opgenomen zijn.

Q12 - Wat is het E-peil van het gebouw?

Conform de voorschriften vermeld in de bouwvergunning en de van toepassing zijnde reglementering zal het gebouw beantwoorden aan de opgelegde EPB-waarde van maximaal 50. Na oplevering zal elke koper een EPB-attest ontvangen ter bevestiging van dit E-peil.

Q13 - Kunnen wij de data ontvangen voor de betaling van de verschillende schijven?

De betalingsschijven zijn bepaald in de verkoopovereenkomst en volgen de vordering van de werken. Exacte data van facturatie zullen volgen uit de voortgang van de werken. U zal hiervan tijdig op de hoogte worden gehouden via de klantenbegeleiding.

Q14 - Wat zijn de voorwaarden voor de oplevering/inhuizing? 

Wij verwijzen hiervoor naar de contractuele bepalingen van de verkoopovereenkomst.

Q15 - Zijn er deelopleveringen?

Het project zal in 1 fase worden uitgevoerd. In functie van de afwerking van de diverse projectdelen zullen de opleveringen in de tijd gespreid worden.

Q16  - Wie is de partner voor sanitair?

Als partner voor het sanitair hebben we gekozen voor Schrauwen. Zij beschikken over een toonzaal in Herentals. Wij verwijzen hiervoor naar de door de kopers ondertekende overeenkomst waarin sanitair met alle details bepaald staat.

Q17 - Hoeveel vrijheid is er voor de indeling?

U wordt uitgenodigd door de klantenbegeleider om het appartement en de eventuele wijzigingen nog eens te overlopen. Tijdens het gesprek met de klantenbegeleider zal bekeken worden welke indelingen eventueel kunnen worden aangepast mits hierbij geen structurele elementen, bijvoorbeeld dragende muren, geraakt worden. 

Bij wijzigingen dient tevens rekening gehouden te worden met de technische specificaties, zoals bijvoorbeeld afstanden van leidingen ten opzichte van leidingschachten. Sommige wijzigingen kunnen ook eventueel een impact hebben op de individuele opleveringstermijn, maar dit alles wordt duidelijk besproken tijdens het gepaste moment met de klantenbegeleider.