Veiligheid staat centraal in elk bouwproces

Veiligheid is prioriteit

Voorkomen is goed; vooruitdenken is nog beter. Daarom maakt DCA elke dag werk van een proactief veiligheidsbeleid op elke werf om – zowel voor eigen personeel als onderaannemers – het aantal arbeidsongevallen en de frequentiegraad tot een absoluut minimum te beperken. Bovendien is er een rechtstreeks verband tussen veiligheid en rendabiliteit, een win-win situatie voor alle partijen!

Veiligheidsbarrières op DCA werf Rigadocks in Antwerpen

Een veiligheidsplan op maat van elk project

Als ISO- en VCA-gecertificeerd bedrijf volgt DCA strikte normen en procedures, in nauw overleg met de uitvoeringsdiensten en de preventieadviseurs. Maar daar blijft het niet bij. Iedere werf wordt onderworpen aan een voorafgaande risicoanalyse om zowel de collectieve als individuele veiligheidsvereisten scherp te stellen.

Tijdens de werken zal een maandelijks veiligheidsoverleg op de werf bepalen of er bijgestuurd moet worden of niet.

Extra opletten dankzij extra opleiding

Kennis beschermt. Daarom investeert DCA in aanvullende opleidingen voor alle medewerkers om mogelijke risico’s te voorkomen en de veiligheidsprocessen te optimaliseren. Een absolute must in een proactief veiligheidsbeleid!

Oog voor het milieu

Om de impact op de omgeving te beperken, ijvert DCA bij elk project voor maximale orde en netheid op de werf, beperken van overlast voor de omwonenden en optimale duurzaamheid.

Specifieke tools voor een proactief veiligheidsbeleid

DCA beschikt over een aantal zeer gerichte tools om de veiligheid op de werven maximaal te bewaken.

Bedrijfsmascotte VIC

VIC roept de krachtige boodschap ‘Veiligheid Is Cruciaal’ voor zich uit en benadrukt eveneens dat veiligheid in het teken staat van samenhorigheid, collegialiteit en betrokkenheid. Tevens wil hij met praktische tips al onze medewerkers engageren om zich voor de volle 200% in te zetten om een veilige werkplek te creëren. Door zijn prominente aanwezigheid zet hij het proactieve kwaliteits-en veiligheidsbeleid extra kracht bij. Om de relevantie tijdens die aanwezigheid te bewaken, bestaat VIC in 5 versies. V.l.n.r.: VIC Bouw, VIC Infra, VIC Coraco, VIC Predil en VIC Technidil.

 

Identiteiskaart van Veiligheidsmascotte VIC          Veiligheidsmascotte VIC voor DCA Bouw met bekistingsplank          Veiligheidsmascotte VIC voor DCA Infra met rioleringsbuis         Veiligheidsmascotte VIC voor Coraco schrijnwerkerij met houten plank          Veiligheidsmascotte VIC voor Predil prefab beton met betonplex plank          Veiligheidsmascotte VIC voor Technidil met PVC rioleringsbuis

   

Veiligheidskwartiertje

Elke maand zet DCA een specifiek veiligheidsthema in de kijker. De dienst veiligheid, kwaliteit en milieu bereidt daarvoor telkens een korte presentatie voor. De werfleiding neemt die op de werf vervolgens door met alle aanwezige medewerkers en bespreekt de gekregen informatie.

De grote variatie in de onderwerpen, maakt het veiligheidskwartiertje elke maand uniek. De onderwerpen hieronder geven een beeld van de heel concrete onderwerpen die recent nog besproken werden: 

  • orde en netheid
  • werken op hoogte
  • projecten in de nabijheid van nutsleidingen
  • klein elektrisch materieel bedienen
  • veilig van en naar het werk

Sensibiliseringscampagnes

In samenwerking met de dienst Communicatie zetten we elk kwartaal een sensibiliseringscampagne op. Via affiches en allerlei interne communicaties (op maat van het thema) vragen we in die periode extra aandacht voor een bepaalde problematiek. De preventiedienst doet die maanden bovendien extra inspanningen om het gekozen thema nog meer in de kijker te zetten. De eerste keer stonden we bijvoorbeeld stil bij het thema Helmdracht. Daarna kwamen ook al Gezond op de WerfVeiligheid in het Verkeer en Assertiviteit en voorbeeldgedrag aan bod. Momenteel benadrukken we het belang van nuchter werken door 'neen te zeggen tegen drugs en alcohol'.

       

   

VIC trekt aan de bel

Elke onveilige situatie die zich voordeed, serieus of minder serieus, wordt meteen geanalyseerd door de dienst veiligheid, kwaliteit en milieu. Daarna wordt intern een rapport verspreid over de gebeurtenissen. Dat vermeldt naast de feiten en de motivatie voor bepaalde daden vooral ook, een herhaling van, richtlijnen om nieuwe gelijkaardige situaties te voorkomen.

Last Minute Risico Analyse

Om te anticiperen op mogelijke veranderingen in de werksituatie (weersomstandigheden, werken door andere aannemers…) worden onze werknemers gesensibiliseerd om bij potentieel gevaarlijke situaties een Last Minute Risico Analyse (LMRA) te doen. Onder het motto 'Bezint eer ge begint' bekijkt de volledige ploeg bij de start van een werk alle mogelijke risico’s om ze vervolgens uit te schakelen en vervolgens veilig te starten.

SOS

DCA moedigt alle werknemers aan om een SOS-reflex te ontwikkelen: Stop aan Onveilige Situaties. Gevaarlijke werkomstandigheden of aandachtspunten melden zodat onmiddellijk maatregelen kunnen getroffen worden.

Wereldveiligheidsdag

Eén keer per jaar neemt DCA alle veiligheidspartners op sleeptouw tijdens Wereldveiligheidsdag.

Via werfbezoeken, enkele demonstraties en workshops ontdekken ze welke inspanningen onze medewerkers dagelijks doen om arbeidsongevallen te vermijden. Zo zien ze eveneens welke materialen DCA daarvoor allemaal ter beschikking stelt en hoe die gebruikt worden.

De groep partners bestaat o.a. uit verzekeraars, veiligheidscoördinator, VOKA-leden, architecten, VDAB, hogescholen, universiteiten en interimkantoren.

Wereldveiligheidsdag 2019 vond plaats op maandag 29 april.  

Lees ook: